Det endelig brud mellem sejlerafdelingen og motorbåds afdelingen er en realitet den 27. novem­ber 1969.

Der nedsættes en bestyrelse for sejlerne bestående af Knud Hansen, Henning Schachtschabel, Louis P. Nielsen, Axel Schou og Erik Joost.

For motorbådsmedlemmerne valgtes Ib West Petersen, Aage Reich, Hellesen senior og junior og Hel-mer Jensen.

Da det nu var en kendsgerning, at klubben var delt i to, gik man straks igang med at revidere klubbens love i overstemmelse med de faktiske forhold. Lovene vedtages og man beslutter at dele klubbens formue proportionalt med de respektive afdelingers medlemstal.

I sejlerafdelingen bliver Axel Schou valgt som formand, mens Ib West Petersen bliver valgt i motorbådsafdelingen. Axel Schou ønskede imidlertid at træde tilba­ge i 1971, hvorefter Bent Chri­stensen overtog hvervet. Han ar­bejder i de kommende år sammen med bestyrelsen på at konsolidere sejlerafdelingen og få klubarbej­det til at fungere fornuftigt igen efter den heftige strid.

Der bliver bygget et jollehus inden han i 1975 trækker sig tilbage og over­lader formandsstolen til Leif Kle­dal, der går varmt ind for bygnin­gen af et nyt klubhus.

I 1978 har de to afdelinger langt om længe fundet hinanden omkring bygningen af nyt klubhus.

Klubben har godt 450 medlemmer og en pæn formue til at bygge hus for. Men der arbejdes også på andre fronter. Der skal skabes ordenlig kontakt udadtil, der skal penge hjem til drift af klubben, mere styr på Sjælland Rundt bedre internt samarbejde og me­get mere.

Imidlertid ønsker Leif Kledal, der har været med til at trække det tunge læs omkring klubhuset ikke længere at være formand, og han overlader derfor pladsen til Arne M. Lendal ved generalfor­samlingen i 1979.

Han går straks igang med at få gjort klubhuset – færdigt  i øko­nomisk henseende. En opgave der først kan afsluttes lang tid efter at huset står. Arne M. Lendal funge­rede i øvrigt i mange år som konsulent ved en lang række af klubbens aktiviteter, hvor han stillede sin juridiske ekspertise til rådighed.

Samme år fik Helsingør Nordhavn ny havnefoged, Benny Carl­sen, der på kort tid har formået at skabe en effektiv og vellidt hav­neadministration.

Der har længe været arbejdet på at skaffe klubben en ny følge­både til afløsning for den gamle “Peter Pan”, og endelig i 1980 kan bestyrelsen bestille en ny båd hos Fåborg Yachtværft. Motoren le­veres af Bukh Diesel, og Finn Teglstrup Jensen påtager sig at være fører for båden.

Båden sø­sættes ved standerhejsningen, hvor medlemstallet er oppe på 503.

Selvom der er kommet flere medlemmer, mangler der dog sta­dig penge i kassen. Derfor beslut­tes det på generalforsamlingen i 1982 at kontingenterne skal være 350 kr. for aktive, 175 for juniorer og 500 for et familiemedlemsskab.

Baggrunden for ”Helsingør Motorbådsklub af 2017”.

I 1933 fik Helsingør sin første rigtige lystbådehavn, Nordhavnen, og det satte naturligt nok tankerne i gang hos en række af byens sejlsportsinteresserede borgere.

Kort efter den officielle indvielse af havnen, den 3. juni 1934, nedsattes et udvalg der tog sig af arbejdet frem mod en stiftende generalforsamling af Helsingør Amatør Sejlklub, der blev holdt den 7. august 1934.

Helsingør Amatør Sejlklub, HAS, blev den 27. novem­ber 1969, opdelt i en sejlerafdeling og motorbådsafdelin­g.

D. 15. august 2017 kom den endelige opsplitning af Helsingør Amatør Sejlklub, i 2 selvstændige klubber og Helsingør Motorbådsklub er nu, en selvstændig klub, med egne faciliteter midt i Helsingør Nordhavn.