Bådføreren
Bådføreren (ansvarshavende ombord) af klubbens båd skal kende og overholde klubbens vedtægter og regler, samt være godkendt af bestyrelsen som fører, i henhold til nedenstående regler samt være medlem af Helsingør Motorbådsklub.

Bådføreren skal af bådformændene, have modtaget instruktion i bådens funktioner, gennemført den praktiske prøve og være godkendt af bådformændene.

Ved udvisning af mangel på godt sømandskab, mislighold af båden eller ikke efterlever regelsættet, kan en fører fratages godkendelsen som bådfører af bestyrelsen eller bådformændene.

Vedkommende kan fremføre sin sag ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Bådføreren er ansvarlig for, at båden er i sødygtig stand inden afsejling og under sejlads.

Kontroller før sejlads

 • Vejrudsigterne for relevant farvand.
 • Bådens sikkerhedsudstyr (tjekliste i bådens info-mappe).
 • Bådens brændstofbeholdning.

Der må sejles, når følgende er opfyldt:

 • Booking af båden er foretaget og lejen er betalt.
 • Fører er godkendt af bådformændene.
 • Båden må max. medtage 8 personer (inkl. børn). af bådformændene.
 • Båden må max. medtage 8 personer (inkl. børn).
 • Der forefindes 8 redningsveste til voksne og 2 til børn.
 • Når vejret tillader det.
 • Ingen afsejling i kuling eller derover.

Under sejlads skal:
Bådens Tur-rapport føres.
Ordensregler i de havne, der benyttes, overholdes.
VHF-radio må kun benyttes i nødsituationer, hvis bådfører eller passagerer ikke er indehaver af et gyldigt VHF-certifikat.

Ved afslutning af sejlads skal:
Tjeklisten i bådens info-mappe følges (se brugers ansvarsområde).

Konstaterede skader og mangler anføres i bådens logblad og meddeles straks til et medlem af bådudvalget.

Båden skal afleveres, forsvarligt fortøjret, klargjort, rengjort og aflåst.

Lejer hæfter for:
Fuld lejepris for den bestilte periode.

I din egen interesse:
Gennemgå båden grundigt, når du overtager den (se tjekliste i bådens info-mappe).

Er der mangler/skader ved overtagelsen, skal du straks meddele det til en af bådformændene og anføre det i logbogen.

Er manglerne/skaderne væsentlige, bør du overveje at aflyse turen (du er selv ansvarlig for, at båden er i sikker stand og kan komme til, at hæfte for evt. skader/mangler, som tidligere brugere af båden ikke erkender).

Ved skader under sejlads:

Kontakt snarest en af bådformændene (se telefonliste i bådens info-mappe).

Ved skade på tredjemand eller tredjemands ejendom: underret politi for optagelse af rapport.

Kan du ikke nå tilbage til aftalt tid:
Underret snarest andre interesserede/berørte (familie, osv.).

Underet en af bådformændene eller et bådudvalgsmedlem.

Bådudvalgets ansvarsområde:
Forårs- og vinterklargøring.

 • Søsætning, rigning, optagning og afrigning.
  Aflevering af sejlklart og rengjort fartøj ved sæsonstart.
 • Komplicerede reparationer og kompliceret vedligeholdelse.
 • Kontakt til havnefogeder, forsikringsselskab og reparatører.
 • Periodisk inspektion af fartøjets vedligeholdelsesmæssige stand.
 • Tømning af båden ved sæsonafslutning.
  Vedligeholdelse/komplettering af udrustning i vinterens løb.

  Brugernes ansvarsområde:

 • Overholdelse af reglement, sejlads-/bestillingsregler, samt tjek af sikkerheds- og redningsudstyr før afsejling.
 • Omhyggelig behandling af alt materiel.
  Stuvning af udstyr så det ikke kastes rundt under sejladsen.
 • Udvisning af godt sømandskab.
 • Omhyggelig fortøjning og tilstrækkelig brug af fendere.
 • Små reparationer man selv kan foretage, taklinger/pæreskift ol.
 • Små justeringer man selv kan foretage.
  Erstatningsindkøb af tabte/beskadigede smådele og forbrugsgods
 • Placering af alt grej på dets opmærkede plads.
 • Rengøring udvendigt /indvendigt, oprydning og opvask.
 • Ophængning af tovværk, m.m., så det kan tørre.
 • Strømmen afbrydes på Hovedafbryder og afbryder for bovpropel.
 • Efterfyldning af forbrugt dieselolie. Kvittering hæftes til Logbladet.

Tur-rapport i bådens info-mappe.
Omhyggelig aflåsning.

Små reparationer og erstatningsindkøb skal ordnes umiddelbart efter turens afslutning og tingene anbringes i båden, før den forlades.

Hvis dette er umuligt, fordi man først er i havn efter forretningernes lukketid eller mørke umuliggør reparationer, skal dette ordnes næste formiddag.

Defekter og mislighold
Hvis du overtager en båd med defekter eller manglende rengøring, skal du kontakte den tidligere bruger direkte samt underrette en af bådformændene og udfylde logblad.

Periodisk vedligeholdelse
Bådudvalget/bådformændene kan indkalde regelmæssige brugere til lettere vedligeholdelse og rengøring. Indkaldelse udsendes med min. 3 ugers varsel.

Booking-regler
Kun medlemmer af HMBK kan booke båden,det medlem som booker skal så have aftalt sejlads med en af de godkendte bådførere, bådføreren er herefter den ansvarlige for sejladsen.
Den som booker sejladsen er ansvarlig for at båden er afleveret ordentligt, dvs. rengjort og ryddelig

 • Bookning af sejlads med bevægelses-og udviklingshæmmede borgere går forud for anden sejlads.
 • Bookning af skolesejlads går forud for al anden sejlads.
 • Arrangerede klubture har fortrinsret ved bookning.

For at gøre fortrinsret gældende kræves 1 måneds varsel ellers er båden fri til anden booking.

Det er kun muligt at booke én sejlads ad gangen.

Næste sejlads kan tidligst bookes efter endt sejlads.

Dobbeltbooking afgøres ved lodtrækning, som foretages 1 måned før lejeperiodens start.

Klubbåden kan lejes på halv og heldagsbasis samt for et døgn, hvis den er ledig.

Ved sejlads skal følgende yderpunkter overholdes: – afstand på dansk side er mellem københavn og Hundested og på svensk side mellem Høganes og Malmø

Klubbåden kan lejes til sejlads fra solopgang til solnedgang.

Betaling for leje af båden

Snarest efter at reservationen er bekræftet af en bådformand, og inden afsejling, indbetales lejeafgiften på konto:

2255 1955604630.

HUSK: Angiv navn, medlemsnummer og lejedato.